De boomteeltstudieclub is onderdeel van TCO maar heeft haar eigen ledenbestand. Alle geïnteresseerde kunnen op deze wijze lid worden van onze studieclub. De “Boomteeltstudieclub Opheusden TCO” heeft als primair doel: de kennisoverdracht  t.b.v. haar leden in de ruimste zin van het woord.

De studieclub heeft voor haar eigen interne gang van zaken een eigen huishoudelijk reglement. Onderdelen in dit huishoudelijk reglement: vergaderschema, de wijze van samenstellen van de agenda, taakverdeling binnen de werkgroep en portefeuillehouders.

Jaarlijks, voor 1 februari, stelt de studieclub een activiteitenplan op. Deze gegevens worden gemeld in het activiteitenplan van “Tree Centre Opheusden”.

De studieclub heeft haar eigen identiteit en werkt nauw samen met de vereniging “Tree Centre Opheusden” en functioneert als een werkgroep binnen de organisatie TCO.

Kerntaken van de Boomteeltstudieclub Opheusden TCO

  • Organiseren van thema avonden, waarbij er lezingen gegeven worden
  • Organiseren van excursies.
  • Organiseren van spuitlicentiebijeenkomsten
  • Het stimuleren van kennisoverdracht
  • Opleidingen